Our Team
Aerodynamics and Stability
Avatar
Ketaki Devle
Avatar
Ninad Rane
Avatar
A combination of sensible and perky
Pratik Pawar
Structures, Mechanisms and Testing
Avatar
Anirudha Joshi
Avatar
Gauri Jangam
Avatar
Prashik Jamane
Avatar
Suraj Patil
Electronics, Propulsion and Flight performance
Avatar
Lalit Majrikar
Avatar
Sukanti Naik
Avatar
Urvi Mhaskar
Web Developement
Avatar
Viraj Gawde
Avatar
Akshay Jawajwar